Chci vlastní terasu Twinson

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Všeobecné podmínky provozovatele pro užívání webových stránek www.chciterasu.cz

I. Obecná ustanovení

1. Provozovatelem webových stránek www.chciterasu.cz je společnost Inoutic / Deceuninck, spol. s r.o., IČ: 49445553, se sídlem Tuřanka 1519/115a , 627 00, Brno, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 12279 (dále jen „Provozovatel“), která je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto webovým stránkám. Provozovateli tak náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu webových stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto webových stránkách. 2. Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání webových stránek www.chciterasu.cz (dále jen „Podmínky“). 3. Webové stránky www.chciterasu.cz jsou bezplatně veřejně přístupné a jejich užívání se řídí těmito Podmínkami. 4. Uživatel webových stránek www.chciterasu.cz se zavazuje, že při používání těchto stránek se bude řídit právními předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito Podmínkami a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno Provozovatele ani ostatní uživatele webových stránek. 5. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude: a. zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu webových stránek, www.chciterasu.cz nebo je jinak zneužívat, b. zasahovat do užívání webových stránek www.chciterasu.cz ze strany jiných uživatelů, c. využívat webové stránky www.chciterasu.cz pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spamů), řetězových zpráv, zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy, d. vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů, e. pokoušet se získat přístup k těm částem webových stránek www.chciterasu.cz, které jsou vyloučeny z používání veřejností, f. šířit na webových stránkách www.chciterasu.cz zprávy, či materiály porušující právní předpisy České republiky.

II. Omezení odpovědnosti Provozovatele

1. Obsah webových stránek www.chciterasu.cz a informace jeho prostřednictvím poskytnuté mají pouze informativní a nezávazný charakter. Webové stránky www.chciterasu.cz slouží především ke zprostředkování poptávek po zhotovení teras z terasového systému Twinson, jehož je Provozovatel dodavatelem, a zaslání indikativních nabídek jednotlivých zhotovitelů takových teras. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto webových stránkách nebo jejich prostřednictvím získaných a poskytnutých. 2. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na webových stránkách www.chciterasu.cz, s výjimkou těchto Podmínek, nemá povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem či dalšími osobami. 3. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací a obsahu na webových stránkách www.chciterasu.cz. 4. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním webových stránek www.chciterasu.cz. 5. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za obsah reklamy, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím webových stránek www.chciterasu.cz. 6. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah jiných webových stránek provozovaných jinými osobami, které lze navštívit prostřednictvím webových stránek www.chciterasu.cz.

III. Ochrana osobních údajů

1. Přístup na webové stránky www.chciterasu.cz nebo některé služby poskytované provozovatelem na těchto webových stránkách mohou být úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 2. Provozovatel se tak zavazuje s těmito osobními údaji nakládat pouze se souhlasem uživatele jako subjektu údajů, v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě subjektu těchto údajů. 3. Osobní údaje jsou Provozovatelem zabezpečeny dle standardů, které zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím.

IV. Používání služeb Google

1. Pro vyhodnocování návštěvnosti webových stránek www.chciterasu.cz Provozovatel používá služby Google Analytics, která sbírá anonymní data o chování uživatelů portálu. Detailní podmínky užívání služby Google Analytics jsou dostupné na stránce http://www.google.cz/analytics/terms/cz.html. 2. K online inzerci používá Provozovatel remarketing ve službě Google AdWords. 3. Dodavatelé třetích stran včetně společnosti Google zobrazují na Internetu naše reklamy na různých webových stránkách. Poskytovatel služeb stejně jako další dodavatelé využívají společně soubory cookie první strany a soubory cookie třetích stran k šíření informací, optimalizaci a zobrazování reklam na základě předchozích návštěv portálu, k vytváření přehledů o tom, jak zobrazení reklam, jiné způsoby využití reklamních služeb a interakce s těmito zobrazeními reklam a reklamními službami souvisejí s návštěvami portálu. Detailní podmínky užívání služby Google AdWords jsou dostupné na stránce https://adwords.google.com/select/tsandcsfinder?country=CZ.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tyto Podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění na webových stránkách www.chciterasu.cz. Tyto Podmínky byly zveřejněny dne 24.4.2017 2. Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky kdykoliv změnit. Změna Podmínek je účinná dnem zveřejnění změny Podmínek na webových stránkách www.chciterasu.cz. 3. Tyto podmínky, jakož i právní vztahy těmito Podmínkami výslovně neupravené, se řídí českým právem a veškeré spory, které z těchto Podmínek vyplývají nebo se jich týkají, budou podléhat právním předpisům České republiky a příslušnosti soudů České republiky.

V Popůvkách dne 24. Dubna 2017